Advokátní služby pro občany, podnikatele a neziskový sektor
Advokátní kancelář byla založena v roce 1996

Právo obchodních společností a obchodní právo

 • zakládání, změny obchodních společností , převody a jiné dispozice s obchodními podíly a akciemi, změny výše základního kapitálu, likvidace a vypořádání
 • obchodní závazkové vztahy; příprava a posuzování různých typů obchodních smluv (např. smlouva kupní, o dílo apod.) a dohod
 • vymáhání závazků ze smluv včetně pohledávek
 • směnečné právo, směnečné zajištění závazků
 • právo ochranných známek
 • zastupování v obchodních soudních a rozhodčích sporech, v rejstříkovém a insolvenčním řízení
 • zastupování ve věcech ochranných známek

Občanské právo a pracovní právo

Občanské právo

 • vlastnictví, spoluvlastnictví, vydržení, věcná práva zajištění závazků, zástavní práva
 • vymáhání pohledávek
 • náhrada škody a bezdůvodné obohacení
 • smlouvy (kupní, darovací, směnné o dílo a další dle občanského zákoníku a souvis.)
 • způsobilost k právním úkonům
 • osobnostní práva (ochrana života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti)
 • zastupování před soudy ve věcech občanských
 • nadace, nadační fondy, sdružení občanů a obecně prospěšných, založení a chod, zakladatelské dokumenty a statuty včetně změn

Pracovní právo

 • komplexní právní služby pro firmy spojené s agendou zaměstnanců a vzájemnými nároky ve vztazích pracovního práva
 • řešení vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci vzniklých v souvislosti s pracovním poměrem zaměstnanců u zaměstnavatele a jeho ukončením, problematika mezd a odstupného
 • zastupování klientů v soudním řízení v rámci vztahů pracovního práva

Rodinné právo a dědické právo

Rodinné právo

 • rozvod, vypořádání vzájemných vztahů mezi manžely v rámci rozvodového řízení – tj. úprava vztahů k nezletilým dětem a smluvní vypořádání bydlení a majetku
 • předmanželské smlouvy a úprava smluvních vztahů mezi manžely související se změnou rozsahu společného jmění manželů
 • úprava poměrů nezletilých dětí pro dobu před rozvodem a po rozvodu manželství – výživné dětí, svěření dětí do výchovy jednoho z rodičů, střídavá výchova a společná výchova dětí
 • zbavení, omezení a pozastavení výkonu rodičovské zodpovědnosti
 • styk rodičů příp. ostatních příbuzných s nezletilými dětmi
 • výživné manželů a výživné po rozvodu; výživné neprovdané matky a náklady s těhotenstvím a porodem
 • vypořádání společného nájmu bytů (družstevních, obecních, soukromých vlastníků)

Dědické právo

 • závěti, listiny o vydědění
 • dědické právo a nároky z něj vzniklé

Právo nemovitostí

 • vlastnictví a nájmy a podnájmy staveb a pozemků, bytů a nebytových prostor; nemovitosti jako zajišťovací instrument, zástavní smlouvy
 • smluvní převody nemovitostí (kupní smlouva, darovací smlouva, směnná smlouva apod.)
 • věcná břemena
 • problematika vkladu nemovitosti jako nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti
 • zastupování klientů v soudních řízeních spojených s úpravou práv k nemovitostem a ve správních řízeních před katastrálními úřady
 • právní služby pro společenství vlastníků jednotek, vypracování prohlášení vlastníka budovy a smluv o převodu jednotek do vlastnictví

Trestní právo

 • obhajoba klientů v přípravném řízení trestním a v trestním řízení před soudy všech stupňů
 • posuzování nároků vzniklých ve vztazích obchodního práva a obchodních společnostech v souvislosti s trestním řízením
 • zastupování poškozeného v trestním řízení
Zavřít
© 2016 Advokátní kancelář Mgr. Hana Poláchová. Všechna práva vyhrazena. | Designed by Tryst